طراحی، اجرا و راه اندازی سیستم نظارت پیرامونی در حوزه نفت و گاز توسط کارشناسان و تیم مجرب شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات سلسال